Proč akreditovat pozemkový spolek

Přehled výhod akreditace

Důvěryhodnost

Akreditace je v první řadě garancí důvěryhodnosti pozemkového spolku. Zní to možná jako fráze, důvěra všech partnerů i široké veřejnosti v čisté úmysly jsou však základní podmínkou úspěšné činnosti pozemkového spolku. Vlastnící se vzdávají části svých práv či přímo samotného majetku ve prospěch pozemkového spolku ve víře, že tento se o majetek postará „na věky“ a realizuje cíle, které deklaruje. Společným zájmem všech fungujících pozemkových spolků je, aby tato důvěra nebyla narušena.

Pojištění

Akreditované pozemkové spolky mají společné pojištění zodpovědnosti za škody, způsobené druhým osobám při činnosti spolku.

Finanční podpora

Akreditovaný pozemkový spolek má možnost opakovaně získávat na svůj rozvoj finanční prostředky v rámci výzvy na podporu vzniku a rozvoje pozemkových spolků (vyhlašováno obvykle v lednu, viz aktuality). Akreditované pozemkové spolky jsou zvýhodněny i v dalších výzvách ČSOP, které mají vztah k péči o pozemky, zejména v programu Ochrana biodiverzity.

Právní pomoc

Akreditovaným pozemkovým spolkům zajišťuje Rada Národního pozemkového spolku bezplatnou právní pomoc jak při uzavírání složitějších smluvních vztahů, tak i v případě dalších právních problémů, vzniklých v souvislosti s činností PS.

Zabezpečení péče

Národní pozemkový spolek na sebe přebírá tzv. certifikací závazek zabezpečení péče o nejcennější pozemky, vlastněné akreditovanými pozemkovými spolky pro případ, že by se některý z nich z nějakého důvodu nebyl schopný o daný pozemek postarat.

Informace výměna materiálů

Akreditované pozemkové spolky mají zajištěnou vzájemnou výměnu materiálů, přednostně dostávají informace o novinkách dotýkajících se jejich činnosti (nové právní předpisy, finanční zdroje, zahraniční zkušenosti), mohou pro vlastní prezentaci využívat materiálů vydávaných Radou Národního pozemkového spolku.

Prezentace PS

Akreditované pozemkové spolky mají společnou prezentaci v rámci tiskovin vydávaných Radou Národního pozemkového spolku a na těchto webových stránkách.

Možnost navrhnout výkup lokalit

Akreditované pozemkové spolky mohou navrhnout k výkupu ohrožené cenné přírodní lokality či lokality, na kterých chtějí realizovat revitalizační opatření, v rámci kampaně Místo pro přírodu. Takovéto pozemky jsou poté Českým svazem ochránců přírody vykoupeny a pozemkovému spolku svěřeny dlouhodobě bezplatně do péče.

Kontakty na zahraniční organizace

Rada Národního pozemkového spolku zprostředkovává akreditovaným pozemkovým spolkům kontakty na pozemkové spolky (landtrusty) v zahraničí (Katalánsko, Itálie, Německo, USA…) a výměnu praktických zkušeností s těmito spolky formou stáží a studijních cest.

Možnost ovlivňovat hnutí PS

V neposlední řadě můžete jako akreditovaný pozemkový spolek aktivně ovlivňovat hnutí pozemkových spolků v ČR – zapojením se do diskusí o zásadních materiálech, volbou členů Rady Národního pozemkového spolku či přímo zapojením se do její činnosti.