Chci založit pozemkový spolek

Základní informace shrnuje e-publikace Jak (proč) založit pozemkový spolek. S řešením jakýchkoliv problémů či vysvětlením vašich nejasností kolem zřízení pozemkového spolku nebo jeho akreditace rádi pomůžeme.

Titulní strana brožury Jak (proč) založit pozemkový spolek - náhled
První strana brožury Jak (proč) založit pozemkový spolek - náhled
Obsah brožury Jak (proč) založit pozemkový spolek - náhled

Odkaz na stažení celé brožury Jak (proč) založit pozemkový spolek v plné kvalitě Vám odešleme automaticky na Vaši e-mailovou adresu.

V případě, že by Vám e-mail s odkazem po odeslání formuláře nepřišel, zkontrolujte prosím nejdříve svůj spamový koš a pak nás případně kontaktuje.  Proč zakládat pozemkový spolek?

  Vlastnické vztahy jsou alfou a omegou jakékoli praktické činnosti v terénu. Každý, kdo se rozhlíží kolem sebe, vidí, jak moc se proměňuje tvář naší krajiny. Na okrajích měst a obcí přibývají nové stavby, zatímco opuštěné tovární areály ale i mnohem starší památky pustnou. U cest rostou reklamní billboardy, na zelené louce se stavějí tzv. satelitní městečka a montážní haly. Aby se mohlo stavět, těží se kámen, aby se mohlo bourat, zavážejí se strže a terénní nerovnosti. A uprostřed toho stojíme my se svou snahou zachovat zbytky přírody či drobné památky pro další pokolení i vlastní potěšení.

  Jakou ale máme jistotu, že léta péče věnovaná mokřadní louce se vstavači, obojživelníky a hojným ptačím osazenstvem nevezmou za své, protože se majitel pozemku rozhodne „neproduktivní bažinu“ prodat na stavební parcely? Když přijedou bagry, už bývá pozdě. Zničit kus krásné přírody lze velice rychle.

  Sjednání právního vztahu k zájmovým pozemkům nebo stavbám je závazkem pro obě strany – vlastníka i pozemkový spolek. Vlastník se tím do jisté míry vzdává možnosti volně se svým majetkem nakládat a spolek na sebe bere povinnost se o tento majetek v rámci dohodnutých pravidel co nejlépe postarat. Na druhou stranu pozemkovému spolku dává takový vztah možnost dlouhodobé koncepční práce s minimálním nebezpečím náhlého „nemilého překvapení“ v podobě zničeného pozemku. Pozemkový spolek jako nájemce nebo vlastník pozemků získává navíc úplně jinou vážnost a pozici při jednání s úřady nebo s jinými vlastníky.

  Účast v hnutí pozemkových spolků navíc přináší i řadu výhod, zajišťovaných v rámci otevřeného programu ČSOP.

  Co vlastně chceme

  Péče pozemkového spolku o cenné pozemky či stavby je dlouhodobým závazkem. Pozemkový spolek je jejich vlastníkem, případně má s vlastníky uzavřené různé smlouvy, ze kterých vyplývají určité povinnosti. Nedodržení těchto povinností a špatná péče o tyto nemovitosti mohou vést nejen ke ztrátě důvěry veřejnosti a partnerů, ale v mnoha případech i ke střetu se zákonem. Z těchto důvodů by si měl každý pozemkový spolek předem rozmyslet, jaké nemovitosti a v jaké oblasti budou předmětem jeho zájmu, jaká práva se k nim bude snažit získat a jakým způsobem bude financovat jejich údržbu, aby nepřecenil své síly a možnosti.

  Blíže se touto problematikou zabývá stránka Akvizice pozemků, na tomto místě shrneme pouze několik základních rad:

  • Zvažujte vždy finanční a časovou náročnost péče o danou nemovitost. Berte v úvahu vaše kapacity a zdroje. Dokážete dlouhodobě zajistit údržbu svěřených lokalit? Je lepší začínat na malém prostoru a později případně svoji působnost rozšiřovat.
  • Činnost pozemkového spolku by nikdy neměla stát výhradně na jednom člověku či jedné rodině. Je nutné zajistit kontinuitu péče i v případě, že se konkrétní člověk dostane do osobních problémů, odstěhuje se či mu jiné okolnosti znemožní práci pro pozemkový spolek.
  • Činnost pozemkového spolku by měla být prospěšná veřejnosti. Ta by si toho měla být vědoma. Podpora okolí je pro činnost pozemkového spolku důležitá. Proto byste od počátku měli prezentovat svoji činnost jako službu ostatním občanům – chcete něco cenného zachránit, zabránit zničení určitých hodnot, obnovit něco v minulosti zničeného, zpřístupnit veřejnosti nějakou lokalitu, být příkladem okolním hospodářům – a samozřejmě tento cíl důsledně plnit.

  Založení pozemkového spolku

  Založení organizace/právnické osoby

  Pozemkový spolek u nás není (na rozdíl od některých západních zemí) formou právnické osoby, ale pouze funkcí, „titulem“ neziskové organizace. Prvním krokem ke zřízení pozemkového spolku je tedy zřízení takovéto organizace (za předpokladu, že již neexistuje). Zájemce má dvě základní možnosti:

  1. Založení základní organizace ČSOP
  2. Založení spolku (ve smyslu občanského zákoníku – 89/2012 Sb., § 214 a dále), případně ústavu (dle téhož zákona, § 402 a dále), nadace (§ 306 a dále) či nadačního fondu (§ 394 a dále)

  Právní vztah k nemovitostem

  Aby se organizace mohla považovat za pozemkový spolek, musí mít k nemovitosti svého zájmu nějaký právní vztah.

  Akreditace

  O akreditaci můžete požádat,

  • pokud jste zaregistrováni jako organizační složka ČSOP, spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace nebo nadační fond
  • pokud již držíte nějaká dlouhodobá práva (vlastnictví, věcné břemeno, pronájem, výpůjčka) k pozemkům či stavbám, o něž chcete ve veřejném zájmu pečovat a
  • pokud jste ochotni se zavázat k dodržování pravidel pro činnost pozemkových spolků, stanovených Radou Národního pozemkového spolku.

  Jak požádat o akreditaci

  Povinnosti akreditovaného pozemkového spolku

  Proč usilovat o akreditaci