Výzva na podporu vzniku a rozvoje pozemkových spolků

Dokumenty ke stažení

Příprava projektu

Výzva k podávání projektů bývá vypisována obvykle začátkem daného roku, někdy již před koncem roku minulého. Aktuální výzvu včetně všech termínů naleznete výše. Zde jsou sepsány obecné pokyny pro podávání a následnou realizaci projektu, v konkrétním roce se mohou drobně lišit, vždy je třeba řídit se aktuální výzvou a následně smlouvou.

Rozvojový projekt lze podat například na aktivity spojené s oslovováním vlastníků a uzavíráním nových smluv,  na ověření nových metod spolupráce s vlastníky či komunikace s veřejností, na zpracování ochranářských plánů na lokality v péči pozemkového spolku, na fundraisingové aktivity pozemkového spolku, ne neinvestiční dovybavení pozemkového spolku souvisejícího s údržbou pozemků, na organizační zajištění dobrovolnických akcí či na propagaci pozemkového spolku.

Rozvojový projekt nelze podat na výkupy pozemků, hrazení nájmu za pozemky, vlastní management pozemků, nákupy a opravy kancelářského vybavení, aktivity týkající se kulturního dědictví (mrzí nás to, ale jde o peníze MŽP), na investiční či zahraniční aktivity.

Pokud jsou aktivity vázané na konkrétní lokalitu či konkrétní pozemky, musí být tato lokality / tyto pozemky zapsány v databázi pozemkových spolků.

Pilotní projekt slouží k uhrazení nezbytných nákladů k založení pozemkového spolku (rešerše pozemků, dohledávání vlastníků, jednání s vlastníků, uzavírání smluv…). V rámci pilotního projektu nelze žádat například na vybavení, správu lokalit nebo propagaci.

Projekt (pilotní i rozvojový) se skládá z přihlášky, vlastního projektu a rozpočtu. Přihláška je předepsaný formulář se základními údaji o projektu a jeho realizátorovi. I rozpočet má předepsaný formulář (viz výše). Vlastní projekt nemá pevně daný obsah ani strukturu, vždy záleží na tom, jaké aktivity zahrnuje.

Jeden pozemkový spolek může podat v daném roce pouze jeden projekt, ten však může obsahovat více různých činností.

U projektů není povinné kofinancování.

Přípravu projektu je možno konzultovat předem s pověřenými pracovníky Kanceláře ÚVR ČSOP.

Projekt i veškeré přílohy je nutno do určeného termínu zaslat mailem na adresu projektyps@csop.cz

Projekty posuzuje Rada Národního pozemkového spolku, Rada má právo navrhnout podporu jen části aktivit či krácení rozpočtu.

Realizace projektu

S realizátorem projektu je uzavřena smlouva o dílo (vzor smlouvy o dílo; přesné znění smlouvy se může v závislosti na podmínky konkrétní výzvy v jednotlivých letech mírně lišit).

Do projektu je možno zahrnout aktivity od počátku daného kalendářního roku, tedy i před podepsáním smlouvy, respektive podáním projektu.

Schválený projekt je pro pozemkový spolek závazný. Vyskytne-li se v průběhu roku potřeba udělat v projektu či jeho rozpočtu nějaké změny, pozemkový spolek podá Radě NPS žádost o změnu, kterou Rada projedná.

Projekt musí být realizován průběžně, Rada NPS má právo požadovat v průběhu realizace informace o aktuálním stavu realizace; toto neplatí v případě, že cílem projektu je jednorázová, v projektu časově jasně definovaná aktivita.

Na případných tiskových, informačních panelech (včetně panelů obnovovaných), webových stránkách či obdobných výstupech souvisejících s realizací projektu bude věta „Realizováno v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.“ a logo ČSOP („kytkopták“). Věta bude v tiráži, impresu či v prostoru, vyhrazeném sponzorům. Logo bude ve zjevné spojitosti s touto větou. Na veškerých tiskovinách s výjimkou kalendáříků, pohlednic a samolepek a na informačních panelech bude tato věta dále doplněna webovou adresou www.pozemkovespolky.cz. Finální podoba tiskoviny, informačního panelu či jiného propagačního nebo informačního výstupu bude předem schválena
pověřeným pracovníkem Kanceláře ÚVR ČSOP.

V průběhu veškerých veřejných akcích, pořádaných v rámci projektu, (je-li to vzhledem k charakteru akce možné) pozemkový spolek
zajistí distribuci informačních letáků o pozemkových spolcích a kampani „Místo pro přírodu“, dodaných Kanceláří ÚVR ČSOP.

Případnou výjimku z těchto pravidel může v odůvodněných případech na základě písemné žádosti pozemkového spolku schválit Rada NPS.

Jakékoli problémy, které se v průběhu realizace projektu vyskytnou, doporučujeme neprodleně konzultovat s koordinátory programu.

Závěrečná zpráva

Závěrečná zpráva nemá předepsanou strukturu, musí jasně shrnout výsledky a výstupy projektu, případně odůvodnit, proč se některé cíle nepodařilo naplnit.

Je-li podpořeným cílem (jedním z cílů) projektu získávání či obnova právního vztahu k nemovitostem, musí být přílohou závěrečné zprávy kopie všech uzavřených smluv, případně výpisů z katastru nemovitostí. Ústní dohody doloží pozemkový spolek stručným záznamem o obsahu dohody. Neúspěšná či dosud neukončená jednání zhotovitel doloží záznamem z jednání a odůvodněním, proč dosud nebylo dosaženo plánovaného cíle. Veškeré změny v právních vztazích musí být zaznamenány do databáze pozemkových spolků.

Je-li podpořeným cílem (jedním z cílů) projektu odborná činnost (vypracování studií, posudků, geodetické zaměření pozemků…), musí být přílohou závěrečné zprávy výstup této činnosti (kopie geodetického zákresu, posudku, studie) v digitální podobě.

Je-li podpořeným cílem (jedním z cílů) projektu zpracování ochranářského plánu, musí být přílohou závěrečné zprávy tento plán se všemi přílohami (digitální podoba ve formátu doc, rtf či odt povinná!), seznam zpracovatelů plánu s jejich odborností a případné posudky (vyjádření) konzultantů či oponentů. Plán musí být zpracován dle závazné metodiky.

Jsou-li podpořeným cílem (jedním z cílů) projektu fundraisingové aktivity, musí být součástí závěrečné zprávy jejich popis, vyhodnocení efektivity a shrnuty poznatky (zkušenosti) využitelné ostatními pozemkovými spolky.

Jsou-li podpořeným cílem (jedním z cílů) projektu aktivity související s managementem pozemků (nákup vybavení, koordinace dobrovolníků, organizační zajištění managementu), musí být součástí závěrečné zprávy stručná informace o provedených managementových zásazích, v případě nákupu mechanizace, musí být součástí závěrečné zprávy též kompletní soupis a přesná identifikace (značka, typ) této mechanizace a fotodokumentace jejího využití, v případě kontrol provádění managementu soupis těchto kontrol (kdo, kdy, kde a s jakým závěrem) a v případě organizace dobrovolnických akcí termín akcí a počet dobrovolníků.

Je-li podpořeným cílem (jedním z cílů) projektu výroba a instalace informačních tabulí, musí být přílohou závěrečné zprávy náhled grafické podoby všech tabulí a fotodokumentace dokládající jejich instalaci v terénu.

Je-li podpořeným cílem (jedním z cílů) projektu vydání tiskoviny, musí být dodáno 80 kusů každé takovéto tiskoviny pro potřeby propagace programu a vzájemnou výměnu informací mezi pozemkovými spolky.

Je-li podpořeným cílem (jedním z cílů) pořádání akcí pro veřejnost, musí být součástí závěrečné zprávy stručná náplň akcí, termíny těchto akcí, počet účastníků na jednotlivých akcích (při počtu nad 50 alespoň přibližně) a fotodokumentace prezentace pozemkového spolku na akci.

V případě medializace projektu musí být přílohou závěrečné zprávy kopie článků z tisku, případně informace (datum, čas, jméno stanice, název pořadu, stručný obsah) o prezentaci v elektronických médiích.

V případech, kdy jsou účtovány mzdy či služby na úrovni mezd, budou součástí závěrečné zprávy počty odpracovaných hodin, a v případech, kdy jsou účtovány cestovní náklady, počty cest a ujetých kilometrů.

Nedílnou součástí závěrečné zprávy je též statistická tabulka a fotodokumentace činnosti pozemkového spolku či zájmového území pozemkového spolku, obsahující minimálně 3 kvalitní digitální fotografie (nevyplývá-li z předchozích bodů vyšší počet jako součást konkrétních výstupů) v rozlišení minimálně 300 dpi při velikosti 10 x 15 cm ve formátu .jpg či .tif s uvedením autora a popisem, pokud možno přímo v názvech jednotlivých fotografií (souborů). Dodány budou pouze fotografie, jejichž autoři souhlasí s volným použitím těchto fotografií pro potřeby prezentace a propagace činnosti pozemkových spolků a ČSOP.

Závěrečnou zprávu se všemi přílohami je třeba zaslat v termínu dle smlouvy mailem na adresu projektyps@csop.cz

Proplacení projektu

Na začátku realizace či kdykoli v jejím průběhu může pozemkový spolek požádat o zálohu ve výši až 50 % podpory.

Po ukončení realizace projektu dodá pozemkový spolek fakturu ve znění: ”na základě smlouvy o dílo č. … fakturujeme za realizaci projektu celkem Kč, poskytnuta záloha Kč, zbývá proplatit Kč” splňující náležitosti dle zákona o účetnictví.

Faktura bude proplacena poté, co bude závěrečná zpráva schválena Radou Národního pozemkového spolku, případně poté, co budou pozemkovým spolkem odstraněny nedostatky závěrečné zprávy. Vše musí být realizováno a dodáno tak, aby bylo možné fakturu proplatit do konce daného kalendářního roku.