Akvizice pozemků

Vyhledávání pozemků vhodných pro aktivity pozemkových spolků (ochrana či obnova jejich přírodních hodnot) a následné jednání s jejich vlastníky a uzavírání smluv je jednou ze základních činností pozemkových spolků.

Vyhledávání vhodných lokalit

Problematice vyhledávání zájmových pozemků a jednání s vlastníky se podrobně věnovala metodika ČSOP „POZEMKOVÉ SPOLKY: spolupráce s vlastníky při ochraně přírodního a kulturního dědictví“ (Ladislav Ptáček, Pavel Pešout, 2011). Jde převážně o zkušenosti amerických pozemkových spolků, upravené a aktualizované na naše podmínky. Klíčové kapitoly ke stažení zde:

Nutno zdůraznit, že texty jsou již dosti let staré. Obecné zásady zde uvedené platí stále, ale například informace týkající se legislativy či financí již nemusí být aktuální.

Uzavírání smluv

Pozemkový spolek může pro ochranu daného pozemku či převzetí péče o něj využít celou škálu nejrůznějších smluv.

Obvykle jde o smlouvy, kterými spolek dle domluvených pravidel od vlastníka zcela či částečně přebírá užívací právo k pozemku. Může jít buď o bezplatné převzetí užívacího práva (smlouvy výpůjční, respektive smlouva o bezplatném užívání) nebo o zpoplatněné převzetí užívacích práv (smlouvy pachtovní, smlouvy nájemní). Charakter dočasného převzetí užívacího práva má obvykle i „souhlas vlastníka“ s prováděním určitých činností na pozemku.

Méně často jsou využívány smlouvy o spolupráci mezi pozemkovým spolkem a vlastníkem. V tomto případě uživatelem pozemku zůstává jeho vlastník, pozemkový spolek mu s péčí o pozemek pomáhá (například s prováděním konkrétních prací, pomocí s vyřízením dotací, zajištěním odborného monitoringu…), za což se vlastník na oplátku zaváže udržovat lokalitu v domluvené podobě či zdržet se některých činností na ní.

Zatím velmi řídce jsou u nás využívána věcná břemena (služebnosti) ve prospěch ochrany přírody.

Výkupy a dary pozemků

Mnohdy nejlepší nebo i jedinou možností, jak zajistit ochranu či obnovu zájmového  pozemku, je jejich výkup. Buď může pozemkový spolek vykoupit pozemek sám, nebo požádat o výkup v rámci kampaně Místo pro přírodu.

Velmi obezřetně je třeba přistupovat k situaci, kdy by pozemkový spolek dojednával výkup pro nějakou třetí osobu (některého ze svých členů, spolupracujícího zemědělce, sponzora). Samozřejmě existují situace, kdy tento postup může být výhodný, vždy je však potřeba zvažovat, zda takovýto postup nemůže nerušit důvěryhodnost pozemkového spolku (pozemkový spolek není realitní kancelář!). Samozřejmostí je maximální transparentnost takové operace, budoucí vztah mezi spolkem a kupujícím by měl být předem ošetřen smlouvou o smlouvě budoucí.

Jinou možností, jak získat vlastnická práva k pozemku, je dar či dědictví. V těchto případech je vždy nutno rozlišovat mezi darem (odkazem), kdy dárce předpokládá, že se bude pozemkový spolek o pozemek starat (tedy přijetím takového daru na sebe pozemkový spolek přebírá závazek trvalé řádné péče) a darem, který je materiální podporou činnosti pozemkového spolku (tedy kdy pozemkový spolek může takový pozemek prodat či pronajmout a získané peníze využít na jiné své aktivity).

Právní pomoc

Problematika uzavírání různých typů smluv a získávání vlastnických práv včetně vzorových smluv, stejně jako otázka spoluvlastnictví, je podrobně zpracována v metodických listech pozemkových spolků (v případě zájmu se obraťte na Kancelář ÚVR ČSOP).

V případě potřeby (doporučujeme zejména při uzavírání komplikovanějších, méně standartních smluv) se můžete obrátit s prosbou o pomoc na Kancelář ÚVR ČSOP, které může buď pomoci sama, nebo zprostředkovat bezplatnou právní pomoc.