O pozemkových spolcích

Co jsou pozemkové spolky

Pozemkové spolky jsou neziskové organizace, pečující o cenné přírodní a historické lokality na základě jejich vlastnictví, dlouhodobého právního vztahu k nim (např. pachtu, smlouvy o užívání, věcného břemene) či smluvně ošetřené spolupráce s vlastníky (dohoda o spolupráci). Vycházejí ze zkušeností obdobných organizací v zahraničí a navazují na tradici předválečných okrašlovacích spolků u nás.

Pozemkový spolek v našem právním pojetí není samostatnou právnickou osobou, ale funkcí, kterou vykonává nějaký subjekt neziskového sektoru (zapsaný spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, nadace či nadační fond).

Chcete-li se dozvědět o pozemkových spolcích více, nějaký sami založit či s ním spolupracovat, jste na těchto stránkách správně. Zde se dozvíte vše, co potřebujete. A pokud zde odpověď na nějaké vaše otázky nenajdete, nebojte se zeptat!

Nechte se inspirovat příběhy

Pozemkové spolky jsou velmi různé. Některé pečují o jedinou cennou lokalitu, jiné jich mají ve správě desítky. Některé jsou profesionální, jiné stojí výhradně na dobrovolnících. Některé se specializují na obnovu mokřadů, jiné se snaží o záchranu zarůstajících stepí, udržují sady starých krajových odrůd či pečují netradičními způsoby o lesy, jeden zachránil opuštěný lom a jiný synagogu, ještě jiný vzkřísil téměř zaniklou botanickou zahradu…

Za každým spolkem, jeho vznikem a činností stojí zajímavý příběh. Podívejte se alespoň na některé z nich a nechte se inspirovat!

Akreditované pozemkové spolky jsou zárukou důvěryhodnosti

Činnost pozemkových spolků je postavena na důvěře mezi jimi, vlastníky a dalšími partnery. Je naším prvořadým cílem, aby tato důvěra nebyla ničím narušena. Jelikož pojem „pozemkový spolek“ ani možnost prohlásit pozemek za nezcizitelný náš právní řád nezná, snažíme se tento nedostatek nahradit co největší transparentností naší činnosti a důkladným smluvním ošetřením veškerých vzájemných vztahů.

  • Garantem a organizátorem hnutí pozemkových spolků v naší republice je Český svaz ochránců přírody – organizace s téměř třicetiletou tradicí, mnohatisícovou členskou základnou a bohatými zkušenostmi v péči o cenné lokality. Český svaz ochránců přírody vykonává funkci Národního pozemkového spolku, zastřešuje činnost regionálních pozemkových spolků.
  • Na činnost pozemkových spolků po odborné i morální stránce dohlíží dvanáctičlenná Rada Národního pozemkového spolku, složená ze zástupců akreditovaných pozemkových spolků, Ústřední výkonné rady ČSOP, Ministerstva životního prostředí a dalších partnerských organizací.
  • Rada Národního pozemkového spolku uděluje pozemkovým spolkům akreditaci, která je potvrzením pro partnery, že tento pozemkový spolek dodržuje a splňuje veškeré stanovené náležitosti. Akreditace se každý rok obnovuje.
  • Akreditované pozemkové spolky se zavazují dodržovat základní pravidla fungování, shrnutá v Etickém kodexu pozemkových spolků.
  • Nemovitosti ve vlastnictví pozemkových spolků je možné certifikovat. Certifikací na sebe Ústřední výkonná rada ČSOP přebírá závazek o takovéto pozemky či stavby se postarat pro případ, že by místní pozemkový spolek nebyl péči o ně schopný z jakéhokoliv důvodu vykonávat. Certifikace též částečně nahrazuje nezcizitelnost pozemků.