Jak akreditovat pozemkový spolek

Smyslem akreditace pozemkových spolků je budovat a udržovat dobré jméno hnutí pozemkových spolků.

Akreditace zaručuje standard pozemkových spolků a zajišťuje jejich důvěryhodnost v situaci, kdy pojem pozemkového spolku není ošetřen žádnou právní normou.

Na akreditaci jsou vázány i určité výhody v rámci programu ČSOP na podporu vzniku a rozvoje pozemkových spolků.

Akreditován může být pouze takový pozemkový spolek, který splňuje stanovené podmínky (viz dále) a zaváže se dodržovat pravidla pro činnost pozemkových spolků, shrnuté v Etickém kodexu pozemkových spolků.

Podmínky a postup udělení akreditace pozemkovému spolku

  • Uchazeč je zaregistrován jako pobočný spolek ČSOP, spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace či nadační fond a má vlastnická nebo jiná práva (věcné břemeno, pronájem, výpůjčka) k pozemku nebo stavbě a jejich příslušenství, jejichž využití je v souladu s principy PS (podrobněji viz Směrnice ČSOP pro pozemkové spolky).
  • Uchazeč vyplní formulář žádosti, ve kterém uvede základní údaje o pozemkovém spolku (kdo je jeho zřizovatelem, kontaktní osoby…) a přihlásí se k myšlence a principům pozemkových spolků.
  • Současně se kontaktní osoba uchazeče zaregistruje do databáze pozemkových spolků na webu csop.nap.cz.
  • Administrátor databáze založí kartu pozemkového spolku, propojí s ní kontaktní osobu a kontaktní osobě toto oznámí spolu se zasláním podrobných pokynů k práci s databází.
  • Kontaktní osoba v databázi vyplní údaje o organizaci a spravovaných pozemcích (až do akreditování pozemkového spolku jsou veškeré informace pro veřejnost neviditelné).
  • Koordinátor programu provede předakreditační návštěvu pozemkového spolku.
  • Rada Národního pozemkového spolku na svém nejbližším jednání žádost projedná a pozemkový spolek informuje o výsledku.