Pojištění

Pojištění zodpovědnosti za škody

Všechny akreditované pozemkové spolky mají hromadně uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.

Pojištěno je:

 • odpovědnost za škodu, vzniklou jinému při činnosti organizace v souladu se stanovami („činností“ je zde myšlena i nečinnost, tedy zanedbání povinností)
 • náhrady nákladů vynaložených zdravotními pojišťovnami na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance organizace v důsledku nedbalostního protiprávního jednání organizace – tzv. regrese
 • náklady na řízení o náhradě škody před příslušným orgánem, odměna advokáta za obhajobu v přípravném řízení a v řízení před soudem prvního stupně (maximálně ve výši mimosmluvní odměny advokáta) či náklady vynaložené v souvislosti s mimosoudním projednáním nároku na náhradu škody, pokud souvisí se způsobenou škodou krytou tímto pojištěnou.

Pojištěno není:

 • škody způsobené úmyslně
 • škody způsobené při činnosti nad rámec stanov
 • případy, na které se vztahuje pojištění zodpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla
 • škody vzniklé mimo území České republiky
 • placení pokut
 • škody vzniklé na vlastním majetku
 • škody vzniklé bez zavinění vaší organizace (např. v důsledku živelné pohromy)
 • odpovědnost za škodu mezi pojištěnými jedním pojištěním (tedy pokud by pozemkový spolek způsobil škodu jinému pozemkovému spolku, pokud by pozemkový spolek způsobil škodu na svěřených pozemcích ve vlastnictví ÚVR ČSOP apod.)
 • a dalších asi dvacet bodů, které se však vztahují především na podnikatelskou činnost, jako jsou např. škody vzniklé nedostatečným testováním výrobku, škody vzniklé na výrobku, který pojištěný poškozenému sám dodal, ztráty vzniklé stažením výrobku z prodeje apod.

Obecně řečeno – základním kritériem vždy je, zda za danou škodu nesete vůči jiné osobě odpovědnost a zda tato odpovědnost není kryta nějakým jiným ze zákona povinným pojištěním.

Nutno též zdůraznit, že pozemkový spolek a organizace, při níž je zřízen, po právní stránce jedno a totéž jsou. Pakliže tedy činností pozemkového spolku vznikne škoda „mateřské“ organizaci, rozhodně to nelze považovat za škodu třetí osobě!

Nově akreditované pozemkové spolky mimo ČSOP jsou do pojištění zahrnuty v nejbližším možném termínu, většinou k pololetí či k začátku dalšího kalendářního roku. O faktu, že již byly pojištěny, jsou informovány.

V případě potřeby neprodleně kontaktujte Kancelář ÚVR ČSOP.

Pojištění majetku

Akreditované pozemkové spolky mají možnost pojistit si majetek v rámci hromadné pojistné smlouvy uzavřené mezi ČSOP a pojišťovnou Generali. Toto pojištění přináší výhody plynoucí z větší smlouvy: možnost pojistit i běžně nepojistitelné věci (např. venkovní mobiliář, tabule naučných stezek, porosty). Pojistné si v rámci tohoto pojištění hradí samy pojištěné organizace. Podrobnější informace a postup pro zájemce o pojištění sdělí Kancelář ÚVR ČSOP.