Výkupy pozemků v rámci kampaně Místo pro přírodu a jejich správa

Výkupy pozemků

Kterýkoli akreditovaný pozemkový spolek může požádat o výkup pozemků v rámci Místa pro přírodu. Vykupovat lze jak pozemky přírodně hodnotné, tak pozemky určené k revitalizaci (obnově přírodních společenstev). Žádosti posuzuje Rada Národního pozemkového spolku.

Žádost o zařazení lokality do kampaně (ke stažení v doc) může být podána předem, aby Rada NPS posoudila vhodnost lokality k výkupům dříve, než začne pozemkový spolek jednat s vlastníky o výkupu, nebo současně se žádostí o výkup konkrétních pozemků (viz dále). Snažte se o lokalitě uvažované k výkupu zjistit co nejvíce informací, je to pro rozhodování Rady důležité. Pokud však nějaké informace k dispozici nemáte, v žádosti to přiznejte, nepište pouhá neověřené domněnky. Před projednáním žádosti Radou lokalitu navštíví buď některý ze členů Rady nebo pověřený pracovník kanceláře ÚVR ČSOP.

Žádost o výkup pozemku (ke stažení v doc) již specifikuje podrobnosti konkrétního pozemku, jehož výkup je s vlastníkem dojednán. Vykupuje-li se současně více pozemků od jednoho majitele, lze napsat všechny do jedné žádosti. Důležitou součástí žádosti je zákres polohy vykupovaných pozemků v rámci lokality, případně kontext nově navrhovaných výkupů k již dříve vykoupeným pozemkům, případně i pozemkům pozemkovým spolkem spravovaným na základě nějakých smluv.

Jednání s vlastníkem (prodávajícím) zajišťuje pozemkový spolek, není-li výslovně domluveno jinak. Kupní smlouvu připravuje Kancelář ÚVR ČSOP.

Správa vykoupených pozemků

Vykoupené pozemky jsou majetkem ČSOP, navrhující pozemkový spolek dostává vykoupené pozemky do dlouhodobé péče.

Bezprostředně po výkupu je s pozemkovým spolkem uzavřena krátkodobá smlouva u užívání pozemků (obvykle na dva roky), stanovující základní limity péče o pozemek. Během této doby by měl pozemkový spolek zpracovat ochranářský plán, v němž bude podrobně rozepsáno, jaké jsou hodnoty a problémy dané lokality, jaký je cílový stav a jakými kroky ho zajistit. Po schválení tohoto dokumentu Radou Národního pozemkového spolku je s pozemkovým spolkem uzavřena dlouhodobá užívací smlouva.

Zajištění managementu vykoupených pozemků je po manuální i finanční stránce plně na pozemkovém spolku. Pozemkový spolek by měl zajistit též průběžný monitoring lokality. Daň z nemovitosti hradí vlastník. Administrativní úkony související s výkonem vlastnického práva řeší vlastník se správcovským pozemkovým spolkem v úzké součinnosti.

Směny pozemků

V rámci Místa pro přírodu nelze vykupovat pozemky k případné směně „spekulativně“, tedy s tím, že by se třeba někdy v budoucnu daly směnit. Pozemky na směnu lze kupovat pouze v případě, že je směna předem domluvena. V takovém případě předkládá pozemkový spolek Radě NPS k posouzení současně informace o obou pozemcích, pozemku určeném k výkupu i pozemku určeném k následné směně. Je-li transakce schválena, bude nejprve uzavřena smlouva o smlouvě budoucí směnné a až následně řešen výkup. Jinak se postupuje stejně, jako v případě běžného výkupu.