Podpora biodiverzity mokřadních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků

Cíl projektu

Cílem projektu je na 14 mokřadních lokalitách v péči pozemkových spolků zajistit optimální podmínky pro přežití níže uvedených vzácných druhů rostlin a živočichů zařazených v příslušných kategoriích Červených seznamů. Cestou k tomu je soubor opatření, zahrnující zejména údržbu či obnovu bezlesí a zřizování tůní.

český názevlatinský názevkategorie ohrožení
kuňka žlutobřicháBombina variegataCR --˃ kriticky ohrožený druh
bekasina otavníGallinago gallinagoEN --˃ ohrožený druh
čolek velkýTriturus cristatusEN --˃ ohrožený druh
kuňka obecnáBombina bombinaEN --˃ ohrožený druh
ropucha zelenáBufotes viridisEN --˃ ohrožený druh
skokan ostronosýRana arvalisEN --˃ ohrožený druh
vodouš kropenatýTringa ochropusEN --˃ ohrožený druh
čolek horskýIchthyosaura alpestrisVU --˃ zranitelný druh
čolek obecnýLissotriton vulgarisVU --˃ zranitelný druh
hnědásek rozrazilovýMelitaea diaminaVU --˃ zranitelný druh
chřástal vodníRallus aquaticusVU --˃ zranitelný druh
ještěrka obecnáLacerta lagrisVU --˃ zranitelný druh
jetel kaštanovýTrifolium spadiceumVU --˃ zranitelný druh
ropucha obecnáBufo bufoVU --˃ zranitelný druh
skokan hnědýRana temporariaVU --˃ zranitelný druh
skokan krátkonohýPelophylax lessonaeVU --˃ zranitelný druh
užovka hladkáCoronella austriacaVU --˃ zranitelný druh
vrba plaziváSalis repensVU --˃ zranitelný druh
blatnice skvrnitáPelobates fuscusNT --˃ téměř ohrožený druh
ještěrka živorodáZootoca viviparaNT --˃ téměř ohrožený druh
perleťovec dvanáctitečnýBoloria seleneNT --˃ téměř ohrožený druh
prstnatec májovýDactylorhiza majalisNT --˃ téměř ohrožený druh
rosnička zelenáHyla arboreaNT --˃ téměř ohrožený druh
saranče mokřadníStethophyma grossumNT --˃ téměř ohrožený druh
skokan skřehotavýPelophylax ridibundusNT --˃ téměř ohrožený druh
skokan štíhlýRana dalmatinaNT --˃ téměř ohrožený druh
slepýš křehkýAnguis fragilisNT --˃ téměř ohrožený druh
šidélko kopovitéCoenagrion hastulatumNT --˃ téměř ohrožený druh
ťuhýk obecnýLanius collurioNT --˃ téměř ohrožený druh
užovka obojkováNatrix natrixNT --˃ téměř ohrožený druh
vrbovka bahenníEpilobium palustreNT --˃ téměř ohrožený druh
vrbovka tmaváEpilobium obscurumNT --˃ téměř ohrožený druh
zábělník bahenníPotentilla palustrisNT --˃ téměř ohrožený druh
bramborníček hnědýSaxicola rubetraNT --˃ téměř ohrožený druh
hadí mord nízkýScorzonera humilisLC --˃ málo dotčený druh
kozlík dvoudomýValeriana dioicaLC --˃ málo dotčený druh
starček potočníTephroseris crispaLC --˃ málo dotčený druh
sýkora babkaPoecile palustrisLC --˃ málo dotčený druh
žluva hajníOriolus oriolusLC --˃ málo dotčený druh

Plánované aktivity

 • budování tůní
 • vyřezání náletových dřevin
 • likvidace invazních druhů
 • kosení
 • pastva
 • výsadba dřevin
 • stržení drnu těžkou mechanizací
 • budování úkrytů pro organizmy (zimoviště pro obojživelníky a plazy)
 • založení a obnova zatravněných ploch

Organizační zajištění

Organizační zajištění projektu má na starosti Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP.

Koordinátor projektu: Mgr. Petra Andrékovics Milerová: petra.milerova@csop.cz

Finanční řízení projektu: Ing. Petr Stýblo: petr.styblo@csop.cz 

Partneři projektu

Hamerský potok, z.s. – zajišťuje péči o lokalitu Čtyřicítka,

Pálečský statek, z.s. – zajišťuje péči o lokalitu Pálečské údolí,

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině – zajišťuje péči o lokality Chvojnov, Nad Návozy, Pod Čertovým kamenem, Starohorský mokřad, U Farského lesa, V Krejdách,

ZO ČSOP Kněžice – zajišťuje péči o lokality Louka pod Vlčí horou, Pastviny pod Radonínem, Tůně pod Fišovcem,

ZO ČSOP Vlašim – zajišťuje péči o lokality Louky v Jinošovském údolí a Louky u Galilejského rybníka.

Výstupy a publicita projektu

Práce v terénu

Hamerský potok, z.s.

 • Čtyřicítka
  • v září 2021 proběhl obnovní zásah (sečení křovinořezem, vyhrabání stařiny, odnos
  • fotodokumentace
  • v listopadu 2021 došlo ke stržení drnu těžkou technikou na ploše 500 m2 a k vybudování tří tůní o velikosti 150 m2, 80 m2 a 20 m2

Pálečský statek, z.s.

 • Pálečské údolí
  • od června do září 2021 a v květnu a v červnu 2022 probíhala eliminace invazních druhů (křídlatky japonské), totéž se opakovalo během léta 2023;
  • od září do prosince 2021 probíhal výřez náletových dřevin v remízku se zachováním torz dřevin a doupných stromů, částečné ponechání kmenů, zpracování a ponechání větví v hromadách;
  • od října 2021 do dubna 2022 probíhala výsadba dřevin (50 ks jabloně lesní s dosadbou keřového patra – líska, muchovník, dřín, klokoč), kterým byly v létě 2023 doplněny závlahové vaky;
  • postupně bylo vytvořeno líhniště a zimoviště pro plazy a obojživelníky a byla vytvořena zídka pro plazy;
  • v průběhu června 2022 probíhalo mozaikovité kosení travního porostu s likvidací biomasy, následně v září a říjnu 2022 proběhlo druhé kosení. Dvojí kosení proběhlo také v roce 2023
  • V roce 2023 byla na lokalitě založena a obnovena zatravněná plocha prostřednictvím přenosu zeleného sena.
  • fotodokumentace

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

ZO ČSOP Kněžice

 • Pastviny pod Radonínem
  • během listopadu 2021 byl pokosen 1 ha travního porostu;
  • během prosince 2021 byly vytvořeny tři tůně (každá o velikosti cca 30 m2), tři zimoviště pro obojživelníky a byly vyřezány náletové dřeviny na ploše 0,3 ha;
  • od dubna do června 2022 zde probíhala pastva, v červnu probíhalo kosení nedopasků; v podzimním termínu byla plocha znovu přepasena, pastva probíhala i v roce 2023.
 • Louka Pod Vlčí horou
  • během března 2022 zde byla vytvořena tůň o velikosti 8×5 m, bylo vybudováno zimoviště pro obojživelníky a došlo k pokosení a vyhrabání stařiny na ploše 0,45 ha; v červenci a v říjnu 2022 a 2023 proběhlo mozaikovité kosení travního porostu s úklidem biomasy.
 • Tůně Pod Fišovcem
  • během března 2022 byly vybudovány 2 tůně o velikosti 5×5 m, zimoviště pro obojživelníky a došlo k pokosení a vyhrabání stařiny; následně v červenci a v říjnu 2022 a 2023 proběhlo mozaikovité kosení travního porostu s úklidem posečené hmoty.
 • fotodokumentace

ZO ČSOP Vlašim

 • Na lokalitách Louky v Jinošovském údoí a Louky u Galilejského rybníka probíhalo v červnu 2021 kosení travního porostu. Kosení v rámci projektu probíhalo i v letním období roku 2022 a 2023.

Projekt je podpořen grantem z Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu v oblasti podpory Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech.

Termín realizace: 1. 6. 2021 – 30. 4. 2024

Číslo projektu: 3201200018

Rozpočet projektu: 3 253 438,56 Kč

Výše příspěvku z grantu z FM Norska: 2 488 880,49 Kč

Výše dotace SFŽP: 439 214,21 Kč

www.sfzp.cz/norskefondy   www.norskefondy.cz       www.eeagrants.org