Ochrana mokřadů a stepí

Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – prostřednictvím pozemkových spolků

Mokřadní a „stepní“ (tedy přesněji řečeno xerotermní a subxerotermní) biotopy patří k druhově nejzajímavějším, zároveň však k nejohroženějším společenstvům střední Evropy. Řada z nich je v péči či dokonce vlastnictví pozemkových spolků. Grant podpořená z fondů z Islandu, Lichtenštejnska a Norska uskutečnil v období březen 2015 – duben 2016 Český svaz ochránců přírody společně s třinácti partnery – jedenácti pozemkovými spolky, Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka a kolegy z norské neziskové organizace Naturvernforbundet i Buskerud. Těžištěm projektu byl management padesáti vybraných lokalit, ale také výzkumné aktivity, výměna zkušeností s norskými partnery a na závěr odborná konference.

Projekt v hodnotě 10 275 623 Kč byl podpořen částkou 9 248 060 Kč.Logo EEA Grants (starší verze)

 • Partneři projektu
 • Zdůvodnění projektu
 • Cíle projektu
 • Lokality zahrnuté do projektu
 • Plánované aktivity projektu
 • Výstupy a publicita projektu

Protection of our Most Vulnerable Biotopes – Wetlands and Steppes – via Land Trusts

Wetland and “steppe” (or rather xerothermic and subxerothermic) biotopes are among some of the most species – remarkable, but also the most endangered communities of Central Europe. A number of these biotopes are currently in care or even in ownership of land trusts. Such sites are targeted by a project funded by The EEA Grant. The project was implemented in the period of March 2015 – April 2016 by the Czech Union for Nature Conservation along with thirteen partners including eleven land trusts, T. G. Masaryk Water Research Institute and colleagues from Norwegian NGO Naturvernforbundet i Buskerud. The main focus of this project was the management of fifty selected sites, the project also includes research activities, exchange of experience with the Norwegian partner and will conclude with an expert conference.

The project worth CZK 10,275,623 has been supported by the amount of CZK 9,248,060.

 • Project Partners
 • Project Rationale
 • Project Objectives
 • Sites in the Project
 • Intended Project Activities
 • Outputs and Project Publicity